Privacy en cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, alsook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en bij het bezoek of gebruik van de website.

Privacyverklaring Tand-en mondzorg bv

tand-en mondzorg BV, met zetel te 9290 Overmere | Molenstraat 26, met ondernemingsnummer (KBO): BE 0646.846.181 (hierna “apex”).

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer wanneer wij bepaalde gegevens van u gaan verzamelen. In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Door uw gegevens aan ons over te maken door onder andere contact met ons op te nemen, gebruik te maken van onze dienstenverlening, of door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Indien u niet akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich niet kan vinden in onderhavige voorwaarden, dient u onze website te verlaten en het gebruik van onze diensten dan ook stop te zetten. Daarnaast kan u ook altijd uw rechten uitoefenen zoals hieronder verder omschreven.

 

Verwerking van uw  persoonsgegevens

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Apex is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht.

Wanneer verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je beroep doet op de dienstverlening van Apex of wanneer je de website van Apex bezoekt.

Welke persoonsgegevens bewaren we en hoelang, waarvoor en op welke grondslag houden we deze bij?

Wanneer je louter de Apex website bezoekt, houden wij cookies bij om uw surfgedrag op onze website te kunnen verwerken en om de gebruikerservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. Hoe wij cookies gebruiken wordt hieronder verder beschreven.
Daarnaast kan het zijn dat je ons telefonisch of via email contacteert voor het maken van een afspraak. Hiervoor zullen wij jouw contactgegevens verder verwerken die door jou worden meegedeeld tijdens het telefoongesprek of in jouw email. Wij zullen deze persoonsgegevens enkel en alleen verwerken om een optimale dienstverlening te garanderen. Het kan zijn dat we jou kort voor jouw afspraak telefonisch of per e-mail contact opnemen om nogmaals jouw afspraak te bevestigen.
Voorafgaand aan een eerste bezoek bij Apex vragen we jou om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Deze gezondheidsvragenlijst bevat voor ons belangrijke informatie over jouw gezondheidstoestand en wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld door onze tandartsen.
Deze gezondheidsvragenlijst dien je bij voorkeur voor het eerste bezoek af te drukken en ingevuld mee te nemen. Indien je vragen hebt bij deze gezondheidsvragenlijst, kan je hiervoor steeds bij jouw Apex-tandarts terecht.

Naleving van de wetten

Apex gebruikt de Persoonsgegevens van deze betrokkenen alleen voor de in deze Policy omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation of GDPR).
Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.

Veiligheid

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.
 

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.

 

Direct Marketing

De door u verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij u - desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan uw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

U heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd. Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. U kunt de cookies weigeren of blokkeren via uw internetbrowser. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Uw rechten

U beschikt bovendien over bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Recht op informatie: u hebt het recht om duidelijke en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.
  Deze informatie is onder meer te vinden in dit privacybeleid
 •  Recht op toegang: u hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. We zullen binnen een redelijke termijn reageren op dergelijke verzoeken en u voorzien van de gevraagde informatie.
 • Recht op Rectificatie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren door ons. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Recht op het laten wissen van uw gegevens: u kunt onder bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. We zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die ons verhinderen dit te doen.
 • Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u de juistheid van de gegevens betwist.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te
  dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk
  is.
 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Om een van deze rechten uit te oefenen of voor verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die vermeld staan in dit privacybeleid.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per email bereiken: info@tandenmondzorgovermere.be. U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 09 391 68 70.

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be).